Contact: 06-54625346
info@mkbv.nl
Gezond in BedrijfTips en ToolsMKB Verzuimservice

Gezond in Bedrijf

Uw bedrijf kan veel geld besparen met onze QUICKSCAN! Probeer het eens.

Meer

Tips en Tools

Lees onze tips en tools waarmee u het verzuim zelf kunt aanpakken.

Meer

MKB Verzuimservice

U betaalt pas wanneer u er gebruik van maakt! Bekijk onze diensten.

Meer

Visie op verzuim

U heeft de regie en wij pakken de koe bij de horens. Bekijk de ervaringen van onze klanten!

Meer

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:
1.1 Opdrachtnemer: Ine Burgers handelende onder de naam Ine Burgers advies, welk eenmanszaak is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 59976934;
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer een opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;
1.4 Werkzaamheden: alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren Werkzaamheden waartoe Opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn aanvaard;
1.5 Bescheiden alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of gegevens die relevant zijn voor de uitvoering of voltooing van de opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers en al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever totstandkomt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst en op alle vervolgovereenkomsten met dezelfde Opdrachtgever.
2.3 Een specifieke bepaling in de offerte respectievelijk in de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand gekomen Overeenkomst gaat boven een bepaling in deze Algemene Voorwaarden.
2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 3: Aanbod
3.1 Offertes worden door Opdrachtnemer in beginsel schriftelijk of per e-mail aan Opdrachtgever uitgebracht.
3.2 Offertes zijn voorzien van een dagtekening en kunnen gedurende 30 dagen na deze dagtekening door de Opdrachtgever worden aanvaard, bij gebreke waarvan de offerte vervalt.
3.3 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer te voorzien van alle van belang zijnde informatie die nodig is voor het opmaken van de offerte. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van Bescheiden die ten behoeve van het opmaken van een offerte aan Opdrachtnemer worden verstrekt, ook indien deze gegevens van derden a﬍omstig zijn. Mocht achteraf blijken dat onjuiste gegevens door Opdrachtgever zijn verstrekt, dan is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1 Een Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever de offerte van Opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail aanvaardt en deze aanvaarding door Opdrachtnemer is ontvangen.

Artikel 5: Informatieplicht Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever is gehouden om bij aanvang en tijdens de uitvoering van de Overeenkomst alle Bescheiden die Opdrachtnemer nodig heeft voor het (correct) uitvoeren van de verleende opdracht tijdig in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en gewenste wijze aan haar ter beschikking te stellen.
5.2 Opdrachtnemer is voor het correct uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden afhankelijk van de medewerking van Opdrachtgever. Gelet hierop is Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Overeenkomst gehouden Opdrachtnemer onmiddellijk en uit eigen beweging te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.3 Indien Opdrachtgever de in artikel 5.1 en/of 5.2 opgenomen informatieplichten niet of niet tijdig nakomt, dan heeft Opdrachtnemer het recht om haar verplichting tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever genoemde informatieverplichting(en) behoorlijk is nagekomen. Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van bedoeld opschortingsrecht, dan is zij niet gehouden tot vergoeding van schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van niet-uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
5.4 Komt Opdrachtgever de in artikelen 5.1 en/of 5.2 genoemde informatieplichten niet of niet tijdig na en moeten als gevolg daarvan extra werkzaamheden door Opdrachtnemer worden verricht en/of extra onkosten worden gemaakt, dan komen deze voor rekening van de Opdrachtgever.
5.5 Indien Opdrachtnemer gebruikmaakt van het in artikel 5.3 genoemde opschortingsrecht, dan zal zij Opdrachtnemer schriftelijk of per e-mail informeren dat zij haar verplichting tot het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden opschort en zal zij Opdrachtgever een redelijke termijn bieden om haar verplichtingen alsnog na te komen. Mocht Opdrachtnemer niet binnen de gestelde termijn de gevraagde Bescheiden hebben ontvangen, dan heeft zij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
5.6 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde Bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele in dit verband door opdrachtgever of derden geleden schade.

Artikel 6: Zorgplicht Opdrachtnemer
6.1 Opdrachtnemer zal bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
6.2 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden de voor haar geldende beroepsregelgeving in acht nemen. Opdrachtgever verleent telkens en volledig

medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.
6.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen om het in overleg met Opdrachtgever bepaalde doel respectievelijk bepaalde doelen te bereiken. De verplichting van Opdrachtnemer tot het verrichten van werkzaamheden is een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis. Opdrachtnemer garandeert niet dat de door haar gepleegde inspanningen tot het bepaalde doel respectievelijk bepaalde doelen zullen leiden.

Artikel 7: Duur en opzegging van de Overeenkomst
7.1 De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij Partijen daarvan schriftelijk of per e-mail afwijken.
7.2 Indien de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van één maand. In afwijking van artikel 7:408 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft Opdrachtnemer voornoemd recht tot opzegging ook als de Overeenkomst voor onbepaalde tijd niet door volbrenging eindigt.
7.3 Opzegging van de Overeenkomst geschiedt per e-mail of per aangetekende post.
7.4 Opzegging door één der Partijen laat onverlet dat Opdrachtgever gehouden is het overeengekomen honorarium voor de reeds verrichte werkzaamheden en de gemaakte onkosten aan Opdrachtnemer te betalen.
7.5 Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt gesloten, dan eindigt deze Overeenkomst na ommekomst van de overeengekomen duur van rechtswege. In afwijking van artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek heeft Opdrachtgever bij een Overeenkomst voor bepaalde tijd niet het recht om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij partijen schriftelijk of per e-mail anders overeenkomen.
7.6 Het in artikel 7.1 tot en met 7.3 bepaalde laat onverlet dat Opdrachtnemer ten allen tijde het recht heeft om de Overeenkomst, ongeacht de duur daarvan, wegens gewichtige redenen met onmiddellijke ingang op te zeggen. Voor Opdrachtnemer wordt als gewichtige redenen in bovenbedoelde zin onder meer doch niet uitsluitend verstaan een vertrouwensbreuk met Opdrachtgever waardoor niet langer van haar kan worden gevergd de Overeenkomst voort te zetten, een aanwijziging van Opdrachtgever waarvan de uitvoering in strijd met de beroeps- en gedragsregels van Opdrachtnemer komt, een aanwijzing van Opdrachtgever waarvan de uitvoering in strijd komt met het overeengekomen danwel beoogde doel van de Overeenkomst.

Artikel 8: Honorarium en onkosten
8.1 Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst honorarium verschuldigd.
8.2 Tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium berekend door het aantal uren dat door Opdrachtnemer aan de opdracht is besteed te vermenigvuldigen met het voor de werkzaamheden overeengekomen tarief. Dit bedrag wordt vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW).
8.3 Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de Overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8.4 Naast het honorarium is Opdrachtgever gehouden de door Opdrachtnemer ten behoeve van de Overeenkomst gemaakte onkosten aan Opdrachtnemer te betalen.

Artikel 9: Betaling
9.1 Opdrachtgever is verplicht de facturen van Opdrachtnemer binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen, tenzij schriftelijk anders door Partijen is overeengekomen. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking van het verschuldigde factuurbedrag naar een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zijn verplichting tot betaling van de facturen op te schorten.
9.3 Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan om enige vordering die hij heeft of meent te hebben op Opdrachtnemer te verrekenen met enige vordering die Opdrachtnemer op Opdrachtgever mocht hebben.
9.4 De in artikel 9.1 genoemde betalingstermijn is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a van het Burgerlijk Wetboek. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege, dat wil zeggen automatisch, in verzuim.
9.5 Indien de factuur van Opdrachtnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is betaald, is Opdrachtgever vertragingsschade in de vorm van de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek aan Opdrachtnemer verschuldigd. Voorzover niet aan de vereisten van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek is voldaan, dan is Opdrachtgever de wettelijke rente ex artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd over het openstaande factuurbedrag vanaf het moment dat het verzuim is ingetreden tot de dag waarop het factuurbedrag volledig is betaald.
9.6 In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van het door de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag respectievelijk de gefactureerde bedragen, is Opdrachtgever naast vertragingsschade aan Opdrachtnemer tevens buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. In afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten maakt Opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de openstaande vordering met een minimum van
€ 250,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
9.7 Voorzover Opdrachtgever nalaat één of meer facturen van Opdrachtnemer tijdig en volledig te betalen, dan heeft Opdrachtnemer het recht de overeengekomen werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en is, al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10: Klachttermijn

10.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de uitvoering van de Overeenkomst geen beroep meer doen, indien hij niet binnen zes (6) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Opdrachtnemer schriftelijk en met redenen omkleed heeft geprotesteerd.

Artikel 11: Verjaring

11.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, verjaren vorderingen die Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst van opdracht op Opdrachtnemer mocht hebben binnen twaalf
(12) maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op die waarop de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 12: Beëindiging

12.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, of de beëindiging ervan in rechte te vorderen, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, en zonder gehoudenheid tot betaling van (enige vorm van) schadevergoeding of compensatie, indien:
(a) Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend,
(b) Opdrachtgever het eigen faillissement aanvraagt, een derde het faillissement van de Opdrachtgever aanvraagt, of een rechter Opdrachtgever in staat van faillissement verklaart,
(c) Opdrachtgever in rechte verzoekt de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem toe te passen, of een rechter deze op Opdrachtgever van toepassing verklaart,
(d) Opdrachtgever overlijdt of onder curatele wordt gesteld,
(e) de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd,
(f) de bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever wordt gestaakt dan wel het bedrijf van de Opdrachtgever of een gedeelte daarvan wordt overgedragen, daaronder begrepen de inbreng van het bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap,
(g) conservatoir beslag of executoriaal beslag wordt gelegd op een substantieel deel van het vermogen van Opdrachtgever, waaronder mede begrepen, roerende en onroerende goederen, vorderingsrechten en rechten op voortbrengselen van de menselijke geest van Opdrachtgever.
12.2 Onverminderd het onder 12.1 bepaalde behoudt Opdrachtnemer alle rechten die haar op grond van de wet toekomen waaronder het recht de Overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Klant te ontbinden ex artikel 6:265 van het Burgerlijk Wetboek en verder.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van de door haar jegens Opdrachtgever aangegane verplichtingen indien zij daartoe als gevolg van overmacht is verhinderd. In dat geval is zij niet gehouden de schade die Opdrachtgever als gevolg van de tekortkoming lijdt aan Opdrachtgever te vergoeden.
13.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst die niet aan Opdrachtnemer kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.3 Onder overmacht wordt verder mede doch niet uitsluitend verstaan:
(a) brand;

(b) molest, waaronder gewapend conflict, burgeroorlog, oorlogsdreiging, opstand, binnenlandse onlusten en oproer;
(c) (dreiging van) terroristische aanslagen;
(d) asbest;
(e) aardbeving en vulkanische uitbarstingen;
(f) atoomkernreacties;
(g) natuurramp waaronder doch niet beperkt tot overstromingen;
(h) niet of niet-tijdige levering van informatie door (toe)leveranciers of andere door Opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder medische informatie;
(i) storingen in het (telecommunicatie)netwerk of in door Opdrachtnemer en/of de Klant gebruikte communicatiesystemen.
13.4 Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Ingeval de overmacht langer dan 2 maanden onafgebroken voortduurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden. Opdrachtnemer is in dat geval niet verplicht tot vergoeding van enigerlei schade die Opdrachtgever hierdoor lijdt respectievelijk heeft geleden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

14.1 Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en derden voor schade beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde van een door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Opdrachtnemer komt.
14.2 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor schade die Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer of van een door haar begane onrechtmatige daad danwel op een andere rechtsgrond lijdt, en om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 14.1 genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is haar aansprakelijkheid beperkt tot directe schade, waarbij de aansprakelijkheid voor directe schade ten allen tijde is beperkt tot het voor de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (exclusief BTW), met een maximum van € 5.000,–. De beperking geldt voor het totaal van alle aanspraken die uit de Overeenkomst voortvloeien respectievelijk daarmee samenhangen en geldt derhalve niet per aanspraak respectievelijk per gebeurtenis.
14.3 Bij een (duur)overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van één of verscheidene toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar verbintenis of uit een door haar begane onrechtmatige daad (ongeacht of deze schade samenhangt met één of verscheidene gebeurtenissen) in geen geval het bedrag overschrijden gelijk aan een kwart van het bedrag (exclusief BTW) dat door Opdrachtgever is betaald voor de diensten in de twaalf maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade, met een maximum van € 10.000,-. De beperking geldt voor het totaal van alle aanspraken die uit de (duur)overeenkomst voortvloeien respectievelijk daarmee samenhangen en geldt derhalve niet per aanspraak respectievelijk per gebeurtenis.
14.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade die Opdrachtgever als gevolg van een tekortkoming van Opdrachtnemer lijdt, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgevers.
14.5 De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of diens bedrijfsleiding.

Artikel 15: Toepasselijk recht

15.1 Op alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Forumkeuze

16.1 Alle geschillen die uit een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voortvloeien, kunnen uitsluitend ter beslechting aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement ’s-Gravenhage worden voorgelegd.

Artikel 17: Wijziging Algemene Voorwaarden

17.1 Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt Opdrachtgever tevoren schriftelijk bericht. De meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden is gedeponeerd bij de Rechtbank en is verder te raadplegen op de website www.ineburgers.nl

Klik hier om te downloaden