Contact: 06-54625346
info@mkbv.nl
Gezond in BedrijfTips en ToolsMKB Verzuimservice

Gezond in Bedrijf

Uw bedrijf kan veel geld besparen met onze QUICKSCAN! Probeer het eens.

Meer

Tips en Tools

Lees onze tips en tools waarmee u het verzuim zelf kunt aanpakken.

Meer

MKB Verzuimservice

U betaalt pas wanneer u er gebruik van maakt! Bekijk onze diensten.

Meer

Visie op verzuim

U heeft de regie en wij pakken de koe bij de horens. Bekijk de ervaringen van onze klanten!

Meer

Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 mei 2018.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:
MKB Verzuimservice, KvK nummer: 5997693
Telefoon: 06-54625346
Info@mkbv.nl

Ine Burgers, eigenaar van MKB Verzuimservice, verkrijgt persoonsgegevens via derden in het kader van de dienstverlening waarbij alleen die gegevens gevraagd worden noodzakelijk voor een adequate dienstverlening.
Daarnaast verkrijgt Ine Burgers personeelsgegevens van klanten, bijvoorbeeld de gegevens die worden verstrekt via de website, email, telefoon en app.

Persoonsgegevens
Ine Burgers verwerkt voor haar dienstverlening de volgende categorieën van persoonsgegevens van medewerkers:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum
• Geslacht
• Gegevens van derden noodzakelijk voor een goede en adequate dienstverlening zoals terugkoppelingen van een bedrijfsarts of een arbeidsdeskundig rapport.

Ine Burgers verwerkt voor haar dienstverlening de volgende categorieën van persoonsgegevens van klanten:
• Naam
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

Ine Burgers verwerkt voor marketingdoeleinden de volgende categorieën van persoonsgegevens van klanten, potentiele klanten en relaties:
• Emailadres voor het versturen van een nieuwsbrief
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers voor het onderhouden van contacten.

Doeleinden
Ine Burgers verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Een goede en adequate dienstverlening;
• Het onderhouden van contact;
• Het verrichten van administratieve handelingen;
• Facturering;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen
Persoonsgegevens van medewerkers worden verwerkt omdat deze noodzakelijk zijn:
om uitvoering te geven aan de overeenkomst
om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting
Persoonsgegevens van klanten, potentiele klanten en relaties worden verwerkt:
om de klanten, potentiele klanten en relaties te informeren

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Ine Burgers maakt gebruik van een derde partij voor:
– Het opslaan van gegevens van klanten, medewerkers van klanten en rapportages
– Het uitwisselen van gegevens met een door de klant ingehuurde arbo-dienst en/of bedrijfsarts
– Het verzorgen van de (financiële) administratie
– Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen
– Het opslaan van gegevens verkregen via de website

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

In het kader van haar dienstverlening kan Ine Burgers persoonsgegevens uitwisselen.
De betrokkene zal hierover altijd van te voren over worden geïnformeerd met wie de gegevens worden uitgewisseld, welke gegevens dat zijn en wat het doel hiervan is.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Ine Burgers aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ine Burgers zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw gegevens (van klanten en contacten die in het netwerk zitten van MKB Verzuimservice) door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics en LinkedIn. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Ine Burgers zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Ine Burgers zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Ine Burgers passende beveiligingsmaatregelen genomen. Voor zowel de opslag en de toegang van de gegevens als het versturen van gegevens via de email. De getroffen maatregelen worden beschreven en bijgehouden in het aangelegde verwerkingsregister en worden regelmatig geëvalueerd.

Profilering
Wij maken gedragsanalyses van de informatie die wij verzamelen van klanten, potentiele klanten en relaties. Dit doen wij om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

Uw rechten
U heeft het recht om Ine Burgers een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Ine Burgers verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Ine Burgers, info@mkbv.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Ine Burgers, laat dit dan vooral aan weten. Mochten wij er niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 mei 2018.
Ine Burgers kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Share
Share